© PYL


Dauer: 50 Minuten

Tickets: 15,- / 10,- (erm.)

Termine:

Freitag 25.06., um 20:00 Uhr
Samstag 26.06., um 20:00 Uhr

PYL:
Maria Komarova, Theresa Schrezenmeir, Anna Romanova, Svetlana SilichPYL

DEAD END

Abschlussperformance der Residenz von PYL (Prag) in Berlin


„Städte auf Landkarten erinnern mich an Spinnennetze“

„Polizisten in gestreiften Uniformen auf der nächtlichen Straße erinnern mich an Wespen“

„Vogelgesang erinnert mich an das Aufzuggeräusch in meinem Wohnblock“


Dead End“ ist eine Collage bestehend aus verschiedenen auf Stadtspaziergängen gesammelten Situationen und Geräuschkulissen.

Die Performance ist inspiriert von dem Phänomen des Mikro-Urbanismus, eines Fachgebiets in welchem das urbane Leben nicht nur von einem anthropologischen Standpunkt aus, sondern auch aus der Perspektive von Objekten betrachtet wird, wodurch unsere Alltäglichkeit in verschiedenen Maßstäben (neu) erschaffen wird:

Aus dem Blickwinkel von Rissen in den Wänden und kleinen Abfällen in den Ritzen der Bürgersteige, hin zur Betrachtung der Stadtautobahn aus der Vogelperspektive, vom Fiepen der Ratten unter einer Brücke bis zum Klang einer Zughupe.

Was ist unsere natürliche Umgebung? Welche Handlungen und Bewegungen/ Entwicklungen triggern unser Umfeld und die Ideen, die wir über es haben?

Die Mitglieder von PYL beantworten diese Fragen auf eine spontane und spielerische Weise, welche auch das eigene Aufwachsen in der Stadt reflektiert.

„Die Kindheitserfahrung, die die räumliche Praxis formt, bildet später gewisse Effekte aus, sie wuchert und überflutet private, sowie öffentliche Räume, löst ihre lesbaren (Ober)Flächen auf und schafft innerhalb der strukturierten, geplanten Stadt eine „metaphorische“, oder auch mobile Stadt.“

(Michel de Certeau “The Practice of Everyday Life”)

Eine Produktion von PYL (Maria Komarova, Theresa Schrezenmeir, Anna Romanova, Svetlana Silich)

Premiere: Markgrafentheater, Erlangen, DE,  05.2019

Das Projekt wurde unterstützt von der DAMU (Akademie der darstellenden Künste in Prag, Fachbereich Theater) und von "Nadace život umělce".

“cities on the maps remind me of spiderwebs”

“cops in striped costumes on the night road remind me of wasps”

“bird’s singing reminds me of an elevator sound in my block house”

"Dead end" is a collage consisting of situations and soundscapes collected from the walks in cities. The performance is inspired by the phenomenon of micro-urbanism, a field that explores the urban life not only from the anthropological point of view but also from the perspective of objects which creates our dailiness in different scales: from the cracks in the walls and small rubbish between the pavements to the highways from the bird’s eye view; from the rat squeak under a bridge to a train horn.

What are our natural surroundings? Which actions and movements do our surroundings and our ideas about our surroundings trigger? PYL’s members propose spontaneous answers in a playful way, reflecting their own experiences of growing up in the cities.

“What are you doing? Don’t kiss the caterpillar, it’s dirty!”

“The childhood experience that determines spatial practices later develops its effects, proliferates, floods private and public spaces, undoes their readable surfaces, and creates within the planned city a ‘metaphorical’ or mobile city.” (Michel de Certeau “The Practice of Everyday Life”)

Created by PYL (Maria Komarova, Theresa Schrezenmeir, Anna Romanova, Svetlana Silich)

Premiere: Markgrafentheater, Erlangen, DE. 05.2019

The project was supported by DAMU (Academy of Performing Arts in Prague, Theatre faculty) and by “Nadace život umělce”.

SLEPÁ ULICE

“města na mapě mi připomínají pavučinu”

“policisté v proužkovaných kostýmech na silnici v noci mi připomínají vosy”

“ptačí zpěv mi připomíná zvuk výtahu v mém paneláku”

“Slepá ulice” je koláž, která se skládá ze situací a zvukových krajin sbíraných během procházek po městě. Performance je inspirovaná fenoménem mikro-urbanismu, který zkoumá města prostřednictvím detailů a pozoruje městský život ne jen z antropologického hlediska, ale hlavně z úhlu pohledu věcí, které tvoří naši každodennost.

Co je naším přirozeným prostředím? Jak se vztahujeme k rostlinám, jak se vztahujeme k plastu? Jaké jednání a pohyby naše okolí a naše představy o našem okolí vyvolávají? PYL navrhuje spontánní a hravou odpověď’, vynalézá nové způsoby komunikace mezi přírodními a lidskými artefakty a reflektuje vlastní zkušenosti vyrůstání ve městech.

"co to děláš? nelíbej housenku, je špinavá! “

“Dětská percepce a dětská zkušenost, které určují prostorovou praxi, se aktualizují - rozšiřují se na veřejný a soukromý prostor a rozptylují jejich schématické povrchy. Tak ve se městě-plánu rodí město “metaforické” nebo mobilní.” (Michel de Certeau “Vynález každodennosti I. Jak se to dělá”)

Koncept a performance: PYL (Maria Komarova, Theresa Schrezenmeir, Anna Romanova, Svetlana Silich)

PYL je mezinárodní umělecká skupina založená v Praze r. 2018, která tvoří na hranicích objektového divadla, vizuální performance a zvukového umění, s důrazem na materiál a jeho vlastnosti. Velká pozornost se věnuje objektu, který se stává plnohodnotným členem performance; sbírání věcí je nedílnou součástí tvorby a procesem, který ovlivňuje dramaturgii.

PYL podporuje a rozvíjí DIY ideologii, pracuje s principem recyklace a estetikou chudého umění, používá nalezené objekty, osobní věci a příběhy v jiném kontextu.

Projekt vznikl za podpory DAMU (Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta) a Nadace Život umělce.


DIE VERANSTALTUNG WIRD GEFÖRDERT DURCH DEN DEUTSCH-TSCHECHISCHEN ZUKUNFTSFONDS